انجمن علمی طراحی شناختی و خلاقیت در پاییز سال 1399 با هدف اولیه ارتقای سطح کیفی آموزش های تکمیلی موسسه آموزش عالی علوم شناختی در راستای معرفی رشته، و ضرورت ارتباط این رشته با جامعه طراحی صنعتی از یک سو و جامعه صنعت از سوی دیگر، توسط حلقه کوچکی از دانشجویان آن مجموعه شکل گرفت. این انجمن توانست تا در مدت زمان کوتاهی پس از تشکیل، با اجرای برنامه های متنوعی در حوزه طراحی و علوم شناختی جایگاه خود را در میان دیگر انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه های مطرح و پر سابقه کشور پیدا کند.

رویکرد اصلی انجمن علمی طراحی شناختی و خلاقیت، ایجاد و توسعه مهارت های علمی و عملی مورد نیاز دانشجویان و علاقمندان و همچنین برقراری ارتباط پایدار میان صنعت و دانشگاه می باشد. همچنین انجمن کوشیده است تا با جذب اساتید مطرح بین المللی در برنامه های علمی –آموزشی، مخاطبین خود را از آخرین شیوه ها و مباحث علمی در جهان آگاه ساخته وگستره وسیع تری از مفاهیم علمی را به روی ایشان بگشاید.

از دیدگاه سیاست گذاری کلان راه اندازی انجمن علمی طراحی شناختی و خلاقیت با هدف تربیت و آموزش هرچه بهتر دانشجویان بخشی از برنامه بلند مدت توسعه پایدار در کشور به شمار آمده و متخصصین آینده را برای این مهم آماده می سازد.

ضمن پذیرش کمبودها و نواقص باور داریم تا با تربیت و گسترش اذهان خلاق بر مشکلات فائق می آییم و حضور هرکدام از ما در این روند مهم و بنیادین است.

طراحی شناختی
معیارهای مؤثر در ارتقای خلاقیت در طراحی فضاهای آموزشی (بخش دوم)
مطالعه بیشتر
طراحی شناختی
هوش مصنوعی در طراحی - بخش دوم
مطالعه بیشتر

نشست انجمن :

معماری عصب محور و نوروتکچرفقدان محیط پاسخ گو به نیازهای عصب-روان شناختی، به ویژه در بخش‌های سکونتی، مراقبتی، کاری و درمانی، منجر به کاهش توجه به ابعاد سلامت محیطی شده‌است. معماران همواره به اهمیت توجه ب ...

جزئیات بیشتر

منابع مرتبط

در اینجا مراجع علوم شناختی، طراحی و طراحی شناختی فهرست شده است.


وبسایت رسمی گروه نورمن و نیلسن

ورود به وبسایت

وبسایت رسمی مسابقه سالانه بین المللی iF

ورود به وبسایت

وبسایت رسمی بنیاد طراحی تعاملی

ورود به وبسایت